Investizo is celebrating its birthday

Smile

We are thrilled to present a unique contest opportunity with a grand prize of 5 ounces of gold.

وجه جایزه:
20 000
20 000 USD
بلیط تهیه کنید و در مسابقه شرکت کنید.

لیست جوایز

چگونه در قرعه کشی شرکت کنیم؟

شرایط زیر را تکمیل کنید و بلیط های رقابتی بدست آورید. شما می توانید در قرعه کشی شرکت کنید و در هر دو دسته بلیت دریافت کنید.

برندگان توسط فارکس تعیین خواهند شد

حداکثر شفافیت - بازار همه چیز را تعیین می کند

AUDUSD 0.0000 0 $ $ EURUSD 0.0000 0 $ GBPUSD 0.0000 0 $ £ USDJPY 000.00 0 ¥ $ 0000 شماره جایزه
AUDUSD 0.0000 0 $ $ EURUSD 0.0000 0 $ GBPUSD 0.0000 0 $ £ USDJPY 000.00 0 ¥ $ 0000

شماره جایزه

$ $ AUDUSD 0 0.0000 EURUSD 0 0.0000 $ USDJPY 000.00 0 ¥ $ 0000 $ £ GBPUSD 0.0000 0
$ $ AUDUSD 0 0.0000 EURUSD 0 0.0000 $ USDJPY 000.00 0 ¥ $ 0000 $ £ GBPUSD 0.0000 0 شماره جایزه

ما جفت‌ ارزها را از قبل انتخاب کرده‌ایم و 10 ترکیب برنده را بر اساس قیمت‌های بسته شدن آنها در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ ایجاد می‌کنیم.
برنده با استفاده از فرمول تعداد شرکت کنندگان * ترکیب برنده / 9999 انتخاب می شود.
شرکت‌کنندگانی که شماره بلیت‌شان از نظر ریاضی به ترکیب‌ها نزدیک‌تر باشد، برنده خواهند شد.

قرعه کشی جایزه!

شرح قرعه کشی جایزه