Account Types

Investizo provides access to the following account types: REAL ECN, REAL STANDARD with the highest quality service and trading conditions.

REAL ECN

Khoản nạp vào tối thiểu
$ 10
Phí giao dịch.
Từ $ 5.00
Chênh lệch
Nổi, bắt đầu từ 0.1 0.1
Nền tảng giao dịch
MT4 Desktop, MT4 iOS, MT4 Android

REAL STANDARD

Khoản nạp vào tối thiểu
$ 10
Phí giao dịch.
0
Chênh lệch
Nổi, bắt đầu từ 1.5 1.5
Nền tảng giao dịch
MT4 Desktop, MT4 iOS, MT4 Android

What Investizo offers

Depending on your experience and trading preferences, you can choose the following accounts types:

Real ECN accounts are designed for experienced traders. Allowing access to untouched spread and most comfortable trading conditions.

Real Standard accounts are intended for traders with different levels of knowledge and have optimal trading conditions for Expert Advisors.

In the table below, you can see in detail the trading conditions for each type of account.

Khoản nạp vào tối thiểu
Những công cụ sẵn sàng được giao dịch
Đòn bẩy tối đa
Nền tảng giao dịch
Chênh lệch
Phí giao dịch.
Kích thước hợp đồng
Stop&Limit
Swap Free
Thực thi lệnh
Thưởng thêm
Tính thanh khoản
Tính thanh khoản được đảm bảo bởi các nhà cung cấp HÀNG ĐẦU
Đòn bẩy
Lựa chọn đòn bẩy 1:1000 và nhận thêm lợi nhuận từ giao dịch
Chênh lệch từ 0,0 pips
Thực hiện giao dịch dưới những điều kiện thuận lợi nhất

Start making money

Investments forever at your fingertips

Đăng ký
Google Play